Toimintakertomus 2009

Vuosi 2009 oli Turun Naisvoimistelijoiden 103. toimintavuosi

Yleiskatsaus

Vuoden 2009 Energiaa! –teema on näkynyt seuran toiminnassa monin tavoin. Energymistä ja koulujen saleilta on haettu puhtia arkeen ja toi-saalta purettu energiaa hikenä otsalle. Toimintavuosi on ollut täynnä toimintaa ja energiaa. Hienoin näyttö seuramme energisyydestä oli mar-raskuussa toteutunut Svolin Länsi-Suomen aluekisojen ja Asema- tapah-tuman järjestäminen 7.-8.11. Tapahtuma oli onnistunut ja kiitos siitä kuuluu lukuisille järjestelyihin osallistuneille vapaaehtoisille.

Toiminnan painopisteiksi valittiin muun muassa uuden jäsenrekisterioh-jelman käyttöönotto ja sen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa se-kä TNV:n imagotutkimuksen toteuttaminen. Jäsenrekisteri otettiin käyt-töön mutta sen hyödyntäminen seuran tarpeisiin on tulevaisuuden haas-te. Imagotutkimus tehtiin ja siitä saatiin hyödyllistä tietoa seuran tunnet-tuudesta. Kyselyn aineistoa pyritään analysoimaan lisää ja hyödyntä-mään seuran toiminnan markkinoinnissa.

Aikuisten liikunnan tavoitteena oli jatkaa hyvää perustoimintaa ja ottaa ohjelmaan mukaan uutuuksia. Yksi vuoden onnistumisia olikin syksyllä alkaneet Zumba-tunnit. Myös rauhallisemmat kuntoilumuodot pitivät kannattajansa.

Lasten ja nuorten sektorin tavoitteena olleen liikunnan ilon saavuttami-sessa onnistuttiin niin saleilla kuin näytöksissä. Seuraa edustivat erilai-sissa tanssitapahtumissa ja Svolin kilpailuissa Enerchics, Crystals ja Energizer sekä Asema – tapahtumassa Jumppakoulu – ryhmistä koottu Nuottiavaimet.

Kilpailu- ja valmennussektorin valmennettavien määrä oli edelleen kas-vussa. Voidaankin todeta että joitakin vuosia sitten aloitettu valmennus-polku tuottaa tulosta. Pitkäjänteinen ja laadukas valmennustyö kantaa hedelmää siitä kiitokset kaikille valmentajille.

Seuran yhteistyö kumppaneina olivat Turku Energia, Turun kaupungin liikuntavirasto, Katariinan seurakunta ja Merivoimat.

Jatta Hakalax, TNV:n puheenjohtaja

Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Energymin tiloissa 19.3.2009. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2008, vahvisti tilinpäätöksen se-kä myönsi johtokunnalle tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2008. Yhdis-tyksen syyskokous pidettiin Energymin tiloissa 19.11.2009. Hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 ja valittiin seuralle uusi johtokunta.

Kalenterivuoden 2010 jäsenmaksut vahvistettiin seuraavasti:

Koulutunnit Salitunnit

Aikuiset, koko vuosi 85€ (75€) 177€ (157€)

Aikuiset, kevät 55€ (50€) 99€ (89€)

Aikuiset, kesä – 66€ (56€)

Aikuiset, syksy 55€ (50€) 88€ (78€)

Lapset, koko vuosi 60€ 70€

Lapset, kevät 40€ 45€

Lapset, syksy 40€ 45€

Kertamaksu, aikuiset 5€ 7€

Kertamaksu, lapset 3€ 5€

Suluissa hinnat opiskelijoille ja senioreille (yli 65 v.)

Lasten maksu alle 15-vuotiaille

Energym-kortti oikeuttaa osallistumaan myös kaikille koulutunneille. Voimassa olevalla koulukortilla on oikeus osallistua Energymin tunneille ilman lisämaksua joulu- ja talvilomien aikana, jolloin kouluilla ei ole tun-teja. Muina aikoina peritään kertamaksu 5€ / aikuiset ja 3€ / lapset. Ko-ko vuoden koulukortin lunastaneet aikuiset saavat lunastaa Energymin kesäkortin hintaan 15€/koko kesä.

10 kerran Energym-lipukkeet aikuisille 60€.

Valmennusmaksuista päättää johtokunta.

Yhdistyksen johtokunta 2009

läsnäolot (kokouksia 11)

puheenjohtaja Jatta Hakalax (11)

varapuheenjohtaja Jenni Stenroos (10)

sihteeri Juha Liitola (9)

Yasmin Akbulat (4)

Liisa Anttila-Nikkilä (10)

Kirsi Heikkilä (9)

Satu Kottonen (8)

Laura Nikkanen (9)

Raija Nurmi (10)

Jenny Pitkäkaski (9)

Marja Tommola (8)

Muut:

toiminnanjohtaja Taru Thorburn (10)

Kunniajäsenet

Elsa Karasti, Anna-Liisa Koivisto, Raija Nurmi, Sirkka Perälä, Lilian Vaar-na ja Sirkku Vuori.

Toimisto- ja toimihenkilöt

Turun Naisvoimistelijat ry

Vähäheikkiläntie 56 C 2. krs, 20810 Turku

Puh. 040 – 416 1906, Fax 02 – 231 8104

e-mail: tnv@netti.fi

kotisivut: www.netti.fi/tnv

toiminnanjohtaja Taru Thorburn

aulaemännät Merina Lehtiö ja Ritva Tiensuu

tilintarkastajat Juhani Vähäsalo ja Ritva Vehniäinen

(varatilintarkastaja: Sinikka Suovanen)

yhteyshenkilöt Hannele Mäki ja Tuija Salo

Jäsenmäärä 2009

Aikuisia 1045

Alle 15 v. 810

Yhteensä 1855

Aikuisten liikuntasektori

Tavoitteet

Sektorin tavoitteena on seuran toiminnanjohtajan työn tukeminen mm. jumppalukujärjestysten ja kausiohjelmien suunnittelussa. Lisäksi sektori pyrkii ideoimaan uutta seuran aikuisliikunnan tarjonnan kehittämiseksi ja toiminnan laadun ylläpitämiseksi. Yhtenä sektorin tavoitteena onkin kannustaa ohjaajia ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamista akti-voimalla heitä osallistumaan alan koulutuksiin ja ideapäiviin kustanta-malla osan kursseista.

Myös seuran omaa ohjaaja- koulutusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2009 koulutuspäivät olivat tapahtumakalenterissa 21.– 22.3. ja 17.-18.10. Kevään kurssilla oli osallistujia n. 10 ja syksyn kurssi peruutettiin vähäisen osallistuja määrän takia.

Perustoiminta

Vuoden 2009 keväällä aikuisille oli Energymissä tarjolla yhteensä 32 työ-ikäisten tuntia ja 5 senioreille suunnattua tuntia viikossa. Uutuutena Energymissä käynnistyi työikäisille FLexi-bar -tunti, Power-Step sekä Nuorten aerobic. Luonnollisesti myös koulusaleilla toiminta jatkui aktiivi-sena. TNV:llä oli keväällä yhteensä 24 viikkotuntia ympäri Turkua työ-ikäisille ja 4 tuntia senioreille. Koulusaleille uutuutena keväällä tuli Nia-tanssi.

Syksyllä Energymin lukujärjestyksessä oli 36 tuntia työikäisille ja 6 tun-tia senioreille. Syksyn uutuuksia olivat Bailatino, Dance 35+, Kuntojazz, Mind & body, Oriental venyttely, Pilates-venyttely sekä Zumba. Se-nioreille syksyn uutuus oli Senioribaletti.

Koulusaleilla oli syyskaudella viikkotunteja yhteensä 29, joista 24 oli työ-ikäisille ja 5 senioreille. Ohjaajia aikuisliikunnanpuolella oli hieman yli 30.

Seuran toimintaa ja erityisesti aikuisliikunnan tarjontaa markkinoitiin vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa. Tammikuun Loppiaisriehassa oli aikuisten liikuntasektori esillä järjestäen ohjatun tunnin niin miehille kuin naisillekin. Syksyllä aikuisten liikuntasektori oli mukana sosiaali- ja ter-veystoimen 27.–28.8. järjestetyillä aktivointipäivillä. Tilaisuudessa seu-ran edustaja ohjasi molempina päivinä alkuverryttelyn ja tilaisuudessa esiteltiin seuran syksyn tarjontaa ja jaettiin ilmaisia tutustumiskertali-pukkeita.

Koulujen lomien aikoina aikuisille järjestettiin Energymissä erillisten lu-kujärjestysten mukaan hiihtis-, kesä- ja kinkkujumppia. Vuonna 2009 jouluaaton aamun perinteeksi muodostuneen aamujumpan ohjaaja Jou-lupukki oli estynyt saapumasta, mutta paikalla oli Tonttu Torvinen ja Petteri Punakuono ja tietysti iloisia jumppaajia tonttulakkeineen. Seuran joulunäytöksessä oltiin mukana kolmella esityksellä: Nia-tanssi, itämai-nen tanssi ja senioritanssi.

Yhteistyö

Yhteistyötä kaupungin liikuntaviraston kanssa jatkettiin Hikisen Tusinan ja Leidit Liikkeelle- ja 60+ ryhmien ohjaamisessa (curling, tasapainolii-kunta ja senioribaletti). Katariina seurakunnan kanssa yhteistyössä so-vittua Hannuniitun tuolijumppaa jatkettiin Hannuniitun srk-talossa.

Virastotalossa järjestettiin kahdesti viikossa työpaikkaliikuntaa eri viras-tojen työntekijöille. Lisäksi Merivoimien miesten ja naisten työporukoille räätälöidyt omat ohjatut jumppatunnit jatkoivat myös toimintaansa Energymissä.

Lasten ja nuorten sektori

Päämäärä

Lasten- ja nuorten sektori pyrkii tarjoamaan hauskoja ja virikkeellisiä jumppa- sekä tanssitunteja eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Päämääränä on kehittää lasten ja nuorten fyysisiä taitoja sekä saada heidät liikku-maan ja ottamaan ystävänsäkin mukaan seuran toimintaan.

Pääosassa on liikkumisen ilo.

Ohjaajat ja tunnit

Vuonna 2009 sektori tarjosi jumppia aina muutaman kuukauden ikäises-tä vauvasta yli 18 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, niin Energymissä kuin koulusaleillakin. Lapset pääsivät liikkumaan joko yksin tai yhdessä van-hempiensa kanssa. Syksyllä 2009 keskitimme nuorten tunnit Energy-miin, mikä helpotti monen nuoren tulemista tanssitunneille. Myös nuor-ten tarjonta kasvoi kolmella uutuudella.

Ohjaajia sektorissa oli kevätkaudella 21 ja syyskaudella 14.

Kevätkaudella

Vuoden 2009 teemana koko seuralla oli Energiaa! Tätä teemaa toteutti-vat lapset ja nuoret tullessaan purkamaan energiansa tunneillemme.

Esiintyvä tanssiryhmämme Enerchics ylsi neljänneksi Svolin valtakunnal-lisessa tanssikilpailussa 18.4.2009 niin vapaatanssi-, hiphop- kuin street-sarjassakin. Kilpailujen lisäksi ryhmä kävi huhtikuussa viihdyttämässä seitsemän tanssiesityksen kera varusmiehiä Porin Prikaatin tj1-juhlissa. Oman kevätkautemme jo loputtua osallistuivat tytöt TUL:n avoimiin ryhmätanssikilpailuihin Tampereella 14.6 yltäen hienosti hopealle. Ke-vätkausi lopetettiin hienosti kahden näytöksen voimin tiistaina 12.5. Si-gyn-salissa.

Edellisen vuoden tapaan järjestettiin jumppaleiri eka- ja tokaluokkalaisil-le ensimmäisellä kesälomaviikolla eli 1.-5.6. Leirille osallistui 21 tyttöä.

Vuoden 2009 ensimmäisellä kesälomaviikolla järjestettiin myös nuorille suunnattu tanssiviikko 1.–4.6. Tanssiviikolla nuoret pääsivät tutustu-maan kahdessa eri ikäryhmässä erilaisiin tanssimuotoihin. Tämän lisäksi jokaisena iltana pidettiin myös yksi yhteinen tunti kaikille osallistujille. Leirille osallistui 5 alle 16-vuotiasta sekä 9 yli 16-vuotista tyttöä.

Syyskaudella

Enerchics-tanssiryhmä aloitti syyskauden uuden valmentajan, Jero Mä-keläisen, voimin. Syksyn aikana tytöt osallistuivat useisiin kilpailuihin se-kä esiintyivät erilaisissa tapahtumissa, kuten Turun Klubilla 13.10 OKLi-vessä sekä Night Club Marilynissä 11.12.

Paraisilla 25.10. pidetyssä Dance Station-tapahtumassa ryhmä sai kun-niamaininnan ohjelmastaan ”Dawn of the dead”. Samaisella koreografial-la tytöt ja Jero saavuttivat pronssia Svolin kisoissa Säkylässä 5.12 ja kultaa 12.12, TUL:n kisoissa Turussa.

Syksyn tanssiuutuuksien joukossa aloitti myös yli 16-vuotiaiden show-tanssiryhmä Energizer, joka osallistui Säkylässä pidettyyn Svoli Show-kisailuun 5.12 ollen viidensiä. Ryhmä osallistui myös Paraisilla pidettyyn Dance Station-tapahtumaan 25.10. Ryhmässä tanssi syksyn aikana 10 tyttöä.

Syksystä 2009 alkaen Liedon Kaisakin tanssiryhmä Crystals on edusta-nut TNV:tä erilaisissa tapahtumissa sekä Svolin kisoissa, sijoittuen esi-merkiksi Svoli Showssa Säkylässä toiseksi. Crystals ja Enerchics-ryhmät esiintyivät myös Svolin voimisteluviikko-tapahtumassa Hansakorttelissa 29.8.2009.

Jumppakoululaisista koottu ryhmä Nuottiavaimet osallistui TNV:n järjes-tämään alueen Asema-tapahtumaan 8.11.2009 Kupittaalla. Lisäksi Nuot-tiavaimet ja Luovan liikunnan ryhmä, yhdessä ohjaajien kanssa, esiintyi-vät Vanhanajan joulumarkkinoilla Suurtorilla 13.12. Lasten tarjonta oli myös vahvasti esillä BB&Kidz-messuilla 5.–6.9.2009 Turun Messukes-kuksessa. Seuran messuosastolla lapset pääsivät kokeilemaan muun muassa muovihyrrää sekä tarkkuusheittoa.

Seuran joulunäytöksessä Turun Konserttisalissa tiistaina 1.12.2009 las-ten ja nuorten ryhmät esiintyivät useammista eri ryhmistä kootuissa suurissa ja näyttävissä ohjelmakokonaisuuksissa.

Kilpailu- ja valmennussektori

Sektoriin kuuluivat vuonna 2009 seuraavat ryhmät sekä joukkue- että rytmisen voimistelun puolelta:

Alkeisvalmennus 1 (2004–05 synt.) 1 harj/vko

Alkeisvalmennus 2 (2001–03 synt.) 1 harj/vko

Karoliinan ja Petran ryhmä (2002–03 synt.) 2 harj/vko syksy 2009

Dolia (2000–01 synt.) 2 harj/vko

Lumikit (2000–01 synt.) 2 harj/vko kaksi ryhmää

Unikot (1998–99 synt.) 4 harj/vko

Adine (1996–98 synt.) 4 harj/vko kevät 2009

Timantit (1997–2000 synt.) 2 harj/vko kaksi ryhmää

Demot (1995–1998) 4 harj/vko syksy 2009

Sendica (1995–97 synt.) 3 harj/vko

Rytminen voimistelu (2000–95 synt.) 4 harj/vko

Valmentajina TNV:ssä vuonna 2009 toimivat Yasmin Akbulat, Riikka An-dersson, Martina Andtfolk, Leena Anttila-Gers, Anni Ahola, Virpi Fager-ström, Jatta Hakalax, Eeva-Leena Hamunen, Essi Heikkilä, Anna Helistö, Eveliina Koskelo, Sini Kotilainen, Hannakaisa Lepistö, Janette Liespuu, Karoliina Nevä, Laura Nikkanen, Anna Nurmi, Raija Nurmi, Noora Palm-roos, Helena Puukka, Mia Ranne, Minttu Ranne, Petra Strahl, Hanna Tuominen, Emilia Väisänen ja Suvi Äijälä.

Seuran valmennusvastaavina toimivat ja valmennuksen asioita johto-kunnassa edustivat Yasmin Akbulat ja Laura Nikkanen.

Valmentajat kokoontuivat kymmenen kertaa vuoden aikana suunnittele-maan valmennuksen yhteisiä asioita. Valmennuksen yhteishenkilönä TNV:n työntekijöistä toimi Merina Lehtiö.

Sektori järjesti sekä keväällä 1.3. että syksyllä 11.10. seuran oman katselmuksen sekä 6.1. Loppiaisriehan, 17.5. Valmennuksen yhteistreenin ja 11.12. Tyttöjen pikkujoulut, joihin valmennuksen kaikki ryhmät osallistuivat. Loppiaisriehaan ja Valmennuksen yhteistreeniin saivat myös uudet voimistelusta kiinnostuneet tytöt tulla tutustumaan.

Alkeisvalmennus

Kevät 2009

Alkeisvalmennuksen 03–04-syntyneiden ryhmässä voimisteli keväällä 12 tyttöä. 2000¬–02-syntyneiden ryhmässä voimisteli 18 tyttöä. Pienempien ryhmä harjoitteli maanantaisin kello 17.30.–18.15. ja isompien ryhmä maanantaisin 18.15.–19.15. Kevätnäytöksessä pienemmät esiintyivät keijukais-esityksellä ja isommat muurahais-esityksellä. Ryhmiä ohjasivat Karoliina Nevä, Petra Strahl ja Laura Nikkanen.

Syksy 2009

2004–2005 -syntyneet:

Syksyllä 2009 alkeisvalmennuksessa harjoitteli 16 innokasta voimisteli-jaa. Ryhmän valmentajina toimivat Suvi Äijälä ja Essi Heikkilä. Syksyn tunneilla harjoiteltiin voimistelun perusliikkeitä, muun muassa hyppyjä, vartalon aaltoja, kuperkeikkoja ja liikkuvuusharjoitteita. Joulunäytökses-sä Alkeisvalmennuksen tytöt esiintyivät jouluporo-ohjelmalla Ensimmäi-nen joulumatka.

2001–2003 -syntyneet:

Syyskaudella alkeisvalmennuksen isojen ryhmässä (vuosina 2003–01 syntyneet) voimistelun alkeita harjoitteli 23 innokasta tyttöä. Ryhmän valmennuksesta ja näytösohjelman koreografiasta vastasivat Hanna Tuominen ja Riikka Andersson apunaan Anna Helistö. Harjoituksia oli kerran viikossa ja harjoittelussa keskityttiin voimistelun perustaitojen oppimiseen sekä liikkuvuuden lisäämiseen. Ryhmä osallistui syksyllä TNV:n joulunäytökseen Konserttitalolla, jossa esiinnyttiin Petteri Puna-kuonon tahtiin.

Karoliinan ja Petran ryhmä

Joukkue syksyllä 2009:

Valmentajat: Karoliina Nevä ja Petra Strahl

Voimistelijat: 18 tyttöä, syntyneet vuosina -04,-03 ja -02

Harjoitukset: ke 16.45–18 Terveydenhuolto-oppilaitos

su 17.30–19 Energym, satumaa

Petran ja Karoliinan joukkue koottiin alkeisvalmennuksen harrastelijoista kesällä 2009. Samana syksynä innokas ryhmä aloitti harjoittelun. Harjoittelu on koostunut voimistelun perustaitojen kehittämisestä leikinomaisesti. Syksyn aikana koko joukkue on kehittynyt niin liikkuvuudessa kuin ketteryydessäkin. Tulevaisuudessa ryhmä tähtää joukkuevoimistelun kilpailuihin, mutta aloitti uransa maltillisesti. Tytöt osallistuivat syksyn aikana Turun Naisvoimistelijoiden joulunäytökseen, josta saivatkin positiivista ja kannustavaa palautetta niin vanhemmilta, kuin seuramme edustajiltakin. Tytöt ja valmentajat olivat tyytyväisiä en-si esiintymiseen.

Syksyllä ryhmä oli yhdessä valmentajien kanssa katsomassa joukkue-voimistelun väline SM-kilpailuja kupittaan urheiluhallissa ja näin tytöt saivat kosketusta tulevaan. Ennen joululomaa joukkue sai vieraita har-joituksiin. Seuran rytmisenvoimistelun tytöt Julia ja Mina osallistuivat harjoituksiin ja tytöt pääsivät voimistelemaan esikuvien kanssa. Harjoitus oli vauhdikas ja kehittävä.

Dolia

Dolia- joukkueen valmentajina toimivat Janette Liespuu ja Helena Puuk-ka. Joukkueessa oli alkuvuodesta 2009 yhdeksän tyttöä. Kevään 2009 aikana osallistuttiin kahdeksan tytön voimin asematapahtumaan ja tnv:n kevätnäytökseen, jotka olivatkin kevään päätavoitteet. Harjoiteltiin vuoden aikana paljon uusia asioita ja kehityttiin joukkueena paljon.

Kesällä treenattiin narulla ensimmäistä kertaa. Kesän jälkeen joukkueeseen tuli uusi tyttö, joka pääsi nopeasti mukaan joukkueeseen. Syksyllä osallistuttiin jälleen asematapahtumaan ja tnv:n joulunäytökseen uudella naruohjelmalla.

Lumikit

Joukkueeseen kuului 17 tyttöä. Valmentajina toimivat Virpi Fagerström, Hanna-Kaisa Lepistö, Eeva-Leena Packalen (nykyinen Hamunen) ja Han-na Tuominen. Valmentajat tekivät kevään vapaaohjelman ja syksyn naruohjelman. Joukkue harjoitteli 2–3 kertaa viikossa. Harjoituksissa keski-tyttiin perusvoimistelutaitojen ja liikkuvuuden lisäämiseen.

Keväällä osallistuttiin Sydän-ohjelmalla (kuva) Länsi-Suomen asemata-pahtumaan ja Mäntsälä Cuppiin. Sydän-ohjelman musiikki oli Maija Pop-panen elokuvasta A Spoonful of Sugar. Syksyllä joukkue jaettiin kahteen ryhmään: pitkiin (8 tyttöä) ja pätkiin (9 tyttöä). Syksyn naruohjelmalla osallistuttiin TNV:n järjestämään asematapahtumaan. Naruohjelman musiikki oli Kung Fu Panda elokuvasta. Lumikit esiintyivät kilpailuohjel-millaan sekä TNV:n kevät- että joulunäytöksissä.

Lumikit-joukkueen tsemppivoimistelijoiksi valittiin keväällä Iida Virtanen ja syksyllä Emilia Tuominen (pätkät) sekä Sonja Bläuer (pitkät). Lumikit osallistuivat TNV:n järjestämiin välinekisoihin lapputyttöinä.

Unikot

Unikot nousivat keväällä 2009 tyttösarjaan. Ensimmäinen vuosi meni uu-teen sarjaan ja systeemiin totutellessa ilman sen suurempia kilpailullisia tavoitteita. Joukkueessa voimisteli 12 tyttöä. Keväällä kaikki 12 kilpailivat yhdessä, mutta syksyllä kokeiltiin, välineen vaatiessa tilaa, rotaatiota ja kilpailtiin 10 tyttöä kerrallaan. Valmennuksesta ja koreografioista vastasi, niin keväällä kuin syksylläkin, Riikka Andersson.

Unikot harjoittelivat viikossa neljä kertaa, joista oli baletti. Baletin opetuk-sesta vastasi kevätkaudella Eeva Bang ja syyskaudella Eleonora Sittig. La-jiharjoittelussa painopisteinä oli voiman ja liikkuvuuden lisääminen.

Kevään vapaaohjelmalla osallistuttiin Carbia Cupiin, Mustan kissan Cupiin (Mäntsälä), Länsi-Suomen aluekisoihin ja Tyttökisoihin (Jyväskylä). Syk-syn pallo-ohjelmalla kilpailtiin Cailap Cupissa sekä Länsi-Suomen alueki-soissa. Sekä keväällä että syksyllä Unikot esiintyi seuran näytöksessä. Kevään näytöksessä esiinnyttiin perinteisen kilpailuohjelman lisäksi villil-lä tanssilla, jonka koreografiasta vastasi Leena Anttila-Gers.

Keväällä osallistuttiin alueen 8–12 -vuotiaille suunnattuun treenipäivään. Sekä keväällä että syksyllä joukkue piti lisäksi yhden oman treenileiripäi-vän. Kesätreenejä oli kahdesti viikossa kesä- ja elokuussa. Lisäksi kesä-kuussa Unikot osallistui lisäksi TNV:n tanssiviikon tunteihin.

Unikot on innostunut, taitava ja motivoitunut ryhmä, jossa kaverihenki on korkealla ja kaikki, valmentajaa myöten, nauttivat treenaamisesta ja yh-dessä vietetystä ajasta.

Vuosi 2009 opetti paljon joukkuevoimistelun vaatimuksista ja haasteista kilpasarjoissa.

Timantit

Timanttien ryhmään ovat olleet tervetulleita kaikki joukkuevoimistelusta kiinnostuneet 1997–2000 syntyneet tytöt. Ryhmässä voimisteli vuonna 2009 kaikkiaan 23 tyttöä. Vuoden 2009 lopussa neljä tyttöä siirtyi eteenpäin Sendica- joukkueeseen. Harjoitukset ovat olleet kaksi kertaa viikossa ja lisäksi on pidetty sekä keväällä että syksyllä oma treenileiri (31.1. ja 19.9.). Syksyllä kokeiltiin lisäharjoituskertana balettia. Valmentajina Anna Nurmi, Raija Nurmi sekä Petra Strahl, joka vastasi myös ke-sätreeneistä.

Tyttöjen suuren määrän vuoksi ryhmä jaettiin kevätkaudella 2009 kah-teen joukkueeseen. Molemmat joukkueet matkustivat 15.3. Mäntsälän Mustan Kissan Cup-asematapahtumaan. Kirjallinen palaute oli kannusta-vaa. Kristallitimantit-joukkue muodostui kahdeksasta tyttöstä ja kilpai-li Kupittaalla aluekisoissa 28.3. ”Lord of the Ring” musiikkiin tehdyllä va-paaliike ohjelmalla. Kruunutimantit-joukkue, 11 tyttöä, puolestaan osallistui samalla ohjelmalla sunnuntaina 29.9. alueen asematapahtu-maan. Sigyn-salin kaksi kevätnäytöstä 12.5. päätti kauden ja ryhmästä palkittiin tsemppityttöinä Nina Kalenius ja Anna-Liina Hakanen.

Kesäksi 2009 hankittiin kullanväriset pallot ja aloitettiin pallotekniikan harjoittelu Petra Strahlin johdolla. Koska tyttöjä oli edelleen kaikkiaan 18, niin syksyllä jakauduttiin taas kahteen treeniryhmään: Kultatimant-teihin ja Hohtotimantteihin. Ohjelma rakentui Grieg-Bergströmin mu-siikkikoosteeseen. Seuran katselmuksen jälkeen esiinnyttiin Killan Kyntti-läjuhlassa 24.10. Alueen joukkuevoimistelumestaruuskilpailussa 7.11. olivat mukana Kultatimantit ja asematapahtumassa Hohtotimantit. Kauden paras sijoitus (kategoria C) ja huippuhetki koettiin 22.11. Naantalissa valtakunnallisissa joukkuevoimistelun harrastekisoissa. Kauden päätteeksi 18 tytön palloryhmä voimisteli seuran joulujuhlassa Konserttitalolla upeasti ja yhtäaikaisesti. Syksyn tsemppipalkitut olivat Hanna Koskinen ja Tea Lundell.

Demot

Syksyllä 2009 Demot -joukkueessa voimisteli 7 tyttöä. Joukkuetta valmensivat Minttu Ranne ja Mia Ranne. Demot osallistuivat vanneohjelmalla Turun Naisvoimistelijoiden seurankatselmukseen 11.10.2009 sekä Turun Urheiluhallissa 28.–29.11.2009 järjestettyihin joukkuevoimistelun tyttökisoihin 12–14 -vuotiaiden sarjassa.

Muut kilpailut jouduttiin jättämään väliin harmittavien sairastelujen vuoksi. Tyttökisoissa Demojen kilpailusuoritus oli huomattavasti harjoituksissa nähtyjä suorituksia heikompi. Sairastelut ja muiden kilpailujen väliin jäämiset näkyivät tyttöjen epävarmuutena ja vaikuttivat osaltaan heikkoon kilpailusuoritukseen. Tyttökisoissa Demot saivat tulokseksi kategorian 4. Tulos ei riittänyt loppukilpailupaikkaan. Ryhmä oli esiintymässä Gant-liikkeen joulutapahtumassa 19.12.2009 yhdessä Turun Naisvoimistelijoiden rytmisten kanssa.

Sendica

Sendica – joukkue perustettiin syksyllä 2009. Joukkueessa voimisteli viisi tyttöä valmentajinaan Leena Anttila-Gers ja Jatta Hakalax. Harjoituksia oli kaksi kertaa viikossa ja kilpailujen alla kolmet pitkät harjoitukset. Joukkue valitsi välineekseen vanteen 12–14 -vuotiaiden sarjassa ja osal-listui kahteen harrastekilpailuun. Oman seuran järjestämät Svolin Länsi-Suomen alueen kilpailut 7.11. jäivät sairastapausten takia väliin. Täysi-lukuisena joukkue osallistui TUL:n alueen avoimiin kilpiluihun jotka olivat 4.11. ja Svolin valtakunnallisiin harrastejoukkueiden kilpailuihin jotka olivat 21.11. Naantalissa. Joukkueen tsemppipalkinnon sai Julia Runde-lin.

Rytminen voimistelu

Rytmiset voimistelijat saavuttivat vuonna 2009 lukuisia mitalisijoja ja muita hienoja sijoituksia niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin kilpailuissa. Keväällä valmentajina toimivat Anni Ahola, Karoliina Nevä ja Sini Kotilainen. Syksyllä valmentajina toimivat Anni Ahola ja Sini Kotilainen. Syksyllä valmennuksessa olivat mukana seuran uudet osaavat valmentajat Noora Palmroos, Eve Koskelo ja Minttu Ranne. Rytmisten valmennuk-sessa voimistelivat Maiju Korpela, Janika Tikka, Julia Huovinen, Laura Rantanen, Ana Neculae, Julia Laine, Mina Koski.

Kevätkauden ensimmäisessä kilpailussa, 3. luokan luokkakisassa 28.3. Helsingissä Julia Laine saavutti kultaa ja Mina Koski 4. sijan. Janika Tikka kilpaili kansainvälisessä Voglia Tournamentissa 22.–23.5. sijoittuen lo-pulta vanteella finaalissa 8. sijalle. Mina Koski sijoittui Liettuassa Miss Summer -tournamentissa 12.–14.6. 4. sijalle ja Julia Laine 6. sijalle, kun sarjassa voimisteli 11 voimistelijaa eri maista.

Syyskauden ensimmäiset luokkakisat käytiin lauantaina 12.9. Espoossa, jossa 4. luokan kilpailussa Julia Laine sijoittui hienosti 3. sijalle, Laura Rantanen 7. sijalle ja Mina Koski 8. sijalle. Saman kilpailun 5. luokassa Maiju Korpela saavutti hienon 3. sijan. Kauden aikana tapahtui edistystä, sillä seuraavissa kilpailuissa sijoitukset paranivat hienosti. Maiju voitti 5. Luokan kisan 3.10. Järvenpäässä. Mina Koski, Julia Laine, Ana Neculae ja Laura Rantanen kilpailivat 17.10. Korsossa 4. luokan luokkakilpailussa, jossa Julia sijoittui upeasti ja selkeästi kisan ensimmäiseksi, Mina neljän-nelle sijalle, Laura kuudennelle ja Ana 15. sijalle. Mitalisijalle päästiin taas luokkakisassa Järvenpäässä 24.10. jolloin Maiju Korpela sijoittui jäl-leen ensimmäiselle sijalle 5. luokan kilpailussa. Menestystä saavutettiin myös 31.10. Minirytmiset -kilpailussa Helsingissä, jossa Julia sijoittui va-paaohjelmalla jaetulle ensimmäiselle sijalle ja Mina kolmannelle sijalle. Pallo-ohjelmalla Julia sijoittui kolmanneksi ja Mina neljänneksi. Maiju osallistui 1.11. nuorten kolmiotteluun sijoittuen lopulta sijalle 9. Loppu-kaudesta tytöt edustivat upeasti seuraansa kansainvälisillä kilpa-areenoilla. Mina Koski ja Julia Laine kisasivat 20.–22.11. Saksassa kova-tasoisessa Pader Gymnastic Cupissa, jossa Julia sijoittui 10. sijalle ja Mi-na 21. sijalle kun sarjassa voimisteli 37 voimistelijaa. Maiju onnistui hie-nosti Norjan Bergenissä kansainvälisessä kilpailussa 7.–8.11. Maiju pal-kittiin ”Best musical performance” –palkinnolla ja sijoittui upeasti keiloilla hopealle, vanteella pronssille ja narulla 4. sijalle.

Näytöstyöryhmä

Työryhmään kuuluivat Hanna Anttila, Jatta Hakalax, Mirva Lintunen, Rai-ja Nurmi ja Manta Selin.

”Kesän kynnyksellä” – niminen näytös pidettiin Sigyn–salissa 12.5.. Näy-töksiä oli kaksi, ensimmäinen klo 17.30 ja toinen klo 19.00. Molemmat näytökset olivat loppuunmyytyjä eli noin 650 katsojaa. Ohjelmia oli jäl-leen runsaasti. Lasten- ja nuorten sekä valmennuksen ryhmistä yhteensä 24 kpl.

Syyskauden päätöstä vietettiin 1.12. Konserttisalissa jossa esitettiin ”Joulukalenteri” – näytös. Ensimmäisen kerran seuran historian aikana myös Konserttisalin kaikki istumapaikat olivat täynnä ja tunnelma katos-sa. Näytöksessä esiintyi lasten – ja nuorten sekä valmennus sektorin oh-jelmien lisäksi kaksi aikuisten ohjelmaa ja senioritanssijat. Ohjelmia oli yhteensä 29 kappaletta.

Tiedoitus- ja markkinointi

Tiedotus- ja markkinointityöryhmään kuului vuonna 2009 Taru Thorburn, Taina Eriksson, Liisa Anttila-Nikkilä ja Merina Lehtiö

Kevään 2009 aikana toteutettiin seuran imagotutkimus. Turun kauppa-korkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pää-aineopiskelijat selvittivät Turun seudulla asuvien työikäisten naisten kä-sityksiä Turun Naisvoimistelijoista.

Tutkimustulokset osoittivat, että seuratoiminta ei ole järin tunnettua etenkään nuorten aikuisten keskuudessa. Toisaalta selvisi myös se, että niillä, jotka tuntevat TNV:n on positiivinen kuva seurasta. Kaiken kaikki-aan voidaan todeta, että TNV ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella herätä suuria tunteita suuntaan tai toiseen. Tutkimustuloksia hyödynnet-tiin seuran toiminnan suunnittelussa vuodelle 2010.

TNV:n uskollisuuden kilta

Killan johtokuntaan kuuluivat vuosikokouksen 25.4.2009 päätöksen mu-kaisesti: Sirkku Vuori kiltamuori Raija Nurmi puheenjohtaja – kiltaäiti Pirkko Seitoranta varapuheenjohtaja – kiltaemäntä Raili Högerman sihteeri – muistiinmerkitsijä Sinikka Suovanen rahastonhoitaja – raha-arkunvartija Riitta Sorsimo

Juhlatoimikunta: Pulmu Heinonen, Sirkku Riikonen, Pirkko Salo, Riitta Sorsimo ja Ester Vainio-Puhju

Killan jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 91 henkeä.

Uudet jäsenet: Laila Hämäläinen, Raili Kinnunen ja Helmi Liitola

Kuoleman kautta ovat poistuneet: Tuttu Eroma, Helvi Heinonen, Elli Lehmusto, Hilkka Lehtonen, Kaisa Maunila, Viena Puska ja Sinikka Valtonen

Poistettu: Mailis Kyry ja Tamara Portnoi

Kokoukset

Kevätjuhla-vuosikokous pidettiin Taimi II 25.4. läsnä oli 38 jäsentä ja Kynttiläjuhla 24.10 samassa paikassa, läsnä 45 jäsentä. Johtokunta ko-koontui neljä kertaa, lisäksi on ollut puhelin- ja postituskokouksia.

Jäsenmaksu oli vuonna 2009 10 euroa.

Kuntokisa

Vuoden vaihteessa ilmoitettiin vuoden 2009 kuntopisteet Svoli:in. 29 kiltalaiselta yhteensä 7 226 pistettä. Vuoden 2008 kuntopalkinnon voitti Iiris Laiho.

Tilaisuudet

15.1. päiväkahvit Wäinö Aaltosen museon kahvila, 27

12.2. lounas Kupittaan paviljonki, 20

19.3. ulkoilupäivä Ruissalossa, 22

28.3. Svoli:n L-Suomen alueen sisarpäivä Eurassa, 6

14.7. kesäretki Kisakallioon ja Lohjalle, 24

10.8. kuntopäivä Energym, meiltä 13, yhteensä 28

8.9. ulkoilupäivä Lauste-Skanssi, 13

2-9.9. Pirkon jumppamatka Kreikkaan, 2

12.11. päiväkahvit Cup & Pint, 23

28.11. Svoli:n kiltapäivä Jyväskylässä, 4

3.12. joululounas Ruissalon Kylpylä, 29

9.12. seniorikahvit Energym, mukana useita kiltalaisia

Senioriryhmä kokoontui 28 kertaa 156 osallistujan voimin. Kaikille jäsenille lähetettiin kevät-, syys- ja joulutervehdykset ja tasavuosia täyttäneille lähetettiin adressi tai ojennettiin ruusu.

Kulunut vuosi oli killan 58.

Tapahtumat ja muu toiminta

Suomen voimisteluliitto Svoli ry myönsi TNV:lle järjestämisoikeuden Svoili Varsinais-Suomen alueen joukkuevoimistelun välinemestaruuskilpailuihin sekä alueen asema-tapahtumaan.

Kisaviikonloppu oli 7.–8.11.2009 Kupittaan urheiluhallissa. Lauantaina kisattiin joukkuevoimistelun välinemestaruudesta ja sunnuntaina, isän-päivänä, oli asema – tapahtuma.

Lauantain kisoihin ilmoittautuneita oli yhteensä 29 joukkuetta. Kisat käy-tiin sekä harraste- että kilpasarjoissa. Kilpailujen ikäluokat olivat 10–12, 12–14, 14–16 ja yli 16 -vuotiaat. Sunnuntain tapahtumassa suorituksia nähtiin kaikkiaan 34 kappaletta. Esitykset olivat niin joukkuevoimistelus-ta, rytmisestä voimistelusta kuin kilpa-aerobicista.

Koska kilpailut olivat osallistujille yksipäiväiset, ei majoitusta tarvittu ja kisailijoiden kuin myös katsojien ravitsemuksesta huolehti kisapaikalla oma buffet.

Sunnuntainen isänpäivä sai perheet liikkeelle mummoja ja vaareja myö-ten ja asema-tapahtumassa koettiinkin yleisömenestys tupaten täysin katsomoin. Kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu talkooväelle, joka ahersi kuukausia etukäteen ja itse tapahtumassa koko viikonlopun.

Tapahtumaa tukivat Turku Energia, Vaasan Leipomo, Euromarket, Urheilukauppa.fi ja Piruetti.

Edustukset Svolissa

Anna-Liisa Koivisto: Svolin hallituksen jäsen

Svolin voimistelun yhteistyöryhmän jäsen

Svolin aikuisten ja ikääntyvien työryhmän pu-heenjohtaja

Lounais-Suomen aluejaoston puheenjohtaja