Seuran säännöt

SÄÄNNÖT 

Hyväksytty 2019

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Turun Naisvoimistelijat ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura. 

2 § Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen 
Seuran tarkoituksena on edistää ja tukea jäsentensä liikuntaharrastusta ja terveiden elämäntapojen noudattamista. 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä voimistelu- ja muita liikuntaharjoituksia, valmennusta ja koulutusta, liikuntanäytöksiä ja muuta vastaavaa toimintaa. 

3 § Toiminnan tukeminen 
Toimintansa tukemiseksi seura on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. 

4 § Seuran jäsenyys liikuntajärjestöissä 
Seura on Suomen Voimisteluliitto ry:n jäsen ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on. 
Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä. 

5 § Seuran jäsenet 
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa seuran syyskokouksessa päätetyn vuosittaisen jäsenmaksun. 
Seuran jäsenelle voidaan myöntää kunniajäsenyys, jonka myöntämisestä päättää johtokunnan esityksestä seuran kokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa taikka toimii sääntöjen vastaisesti. 

6 § Seuran kokoukset 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. 
Seuran kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä johtokunnalle vähintään 30 päivää ennen kokousta. 

7 § Asioiden käsittely seuran kokouksissa 
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. edellisen vuoden toimintakertomus 
2. tilikertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tilintarkastajan lausunto, jonka perusteella päätetään tilivapaudesta 
3. muut kokoukselle esitetyt asiat 
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. puheenjohtajan valinta joka kolmas vuosi 
2. johtokunnan varajäsenen valitseminen 
3. yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen 
4. jäsenmaksujen määrääminen 
6. esitetään tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvioineen 
7. muut kokoukselle esitetyt asiat 
Kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni ja äänestettäessä päätökseksi kokouksessa tulee se mielipide, joka saa yksinkertaisen ääntenenemmistön lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Valtakirjoilla ei voi äänestää. 

8 § Seuran toiminnan johtaminen 
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä ja kaksi yhdeksi vuodeksi valittua varajäsentä. 
Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja tarvittaessa varasihteerin. Johtokunta valitsee myös rahastonhoitajan ja tarvittaessa vararahastonhoitajan. Lisäksi johtokunta valitsee toiminnanjohtajan silloin, kun uuden toiminnanjohtajan valinta on tarpeellista. Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään neljä jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 
Johtokunta tai seuran kokous voi asettaa toimintansa edistämiseksi joko pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai työryhmiä, joille johtokunta vahvistaa toimenkuvat. 

9 § Seuran tilintarkastus 
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen takaisin johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

10 § Seuran nimen kirjoittaminen 
Seuran nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Johtokunta voi määrätä jonkun edellisistä kirjoittamaan nimen yksin. 

11 § Seuran sääntöjen muuttaminen 
Seuran kokouksessa voidaan näihin sääntöihin tehdä muutoksia, jos vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

12 § Seuran purkautuminen 
Seuran purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä seuran kokouksessa. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa ¾ ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 
Jos seura purkautuu, on sen varat käytettävä johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen seuran viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. 

13 § Yleisiä määräyksiä 
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia